جاوا اسکریپت مرورگر خود را روشن کنید

سامانه دولت الکترونیک با ضعف امنیتی

سامانه دولت الکترونیک با ضعف امنیتی

چندی پیش لورفتن اطلاعات شخصی وزیر بهداشت درباره تزریق نوع واکســن در سامانه سلامت دولت الکترونیک خبرساز شد. بعد از آن اتفاق هم برخی از پزشکان از صدور نسخه هایی از جانب آنها برای بیمارانی خبر دادند که از این موضوع بی خبر بودند.
اما براســتی مشکل و ضعف اصلی در ســامانه های دولت الکترونیکی به خصوص ســامانه نسخه الکترونیکی چیست؟ آیا مشکل امنیتی است؟ و در این مســیر باید چه اقدام های مهمی را اجرا کرد. کارشناســان امنیت سایبری اعتقاد دارند که رعایت نکردن استانداردهای امنیتی، نبود امضای الکترونیکی و احراز هویت دقیق و نداشــتن تخصص آی تی در راه اندازی ســامانه  سلامت باعث شــده اطلاعات به راحتی در دسترس سوءاستفاده کنندگان قرار بگیرد.
کاظم فلاحی کارشناس امنیت سایبری معتقد است سامانه های دولتی همه در بحث امنیتی دارای ضعف های عمده ای هستند و اگر تست شوند براحتی می توان ضعفهای زیادی را در آنها پیدا کرد و لو رفتن اطلاعات اخیر و نوشــتن نســخه بدون اطلاع بیمار و حتی پزشکان و هک اطلاعات ســامانه وزارت بهداشت در ابتدای شــیوع بیماری کرونا نیز مؤید همین ضعف امنیتی است. فلاحی گفت: از آنجایی که سامانه های دولت الکترونیکی مانند وزارت بهداشت نیز حساس هستند و اطلاعات محرمانه 80میلیون نفر نگهداری می شــود، باید با تستهای دوره ای، امنیت آن را افزایش دهند. وی افزود: متأســفانه بعد از راه اندازی هر ســامانه دولتی و تست اولیه امنیتی بعد از آن دیگر هیچ تســت امنیتی دورهای انجام نمی شــود، این درحالی اســت که انجام تســتهای دورهای جزو واجبــات و ضروریات سامانه هاست.

منبع: روزنامه ایده روز https://eidehrooz.com


نظر (1)

  1. المثنی

نظر بدهید

 

 

 واتساپ
اینستاگرام
تماس با ما
چیزی پیدا کردم
چیزی گم کردم