توافق نامه طرح  غرامت المثنی(چاپ آگهی مفقودی در روزنامه)

توافق نامه طرح غرامت المثنی(چاپ آگهی مفقودی در روزنامه)

 

توافق نامه طرح چاپ آگهی مفقودی و غرامت المثنی 

 

ویژه مدارک دارای بارکد طرح غرامت

 

ماده اول –تعاریف و موضوع:

غرامت دهنده: روزنامه ایده روز  در این توافق نامه با نصب برچسب روی مدارک مشخص ، متعهد به تامین غرامت می باشد

ذینفع :هر مشتری که در طرح غرامت المثنی ثبت نام نموده و در پیامک فعالسازی لینک توافق نامه غرامت را دریافت و تایید کرده است.

کد رهگیری آنی یاب: کدی اختصاصی برای هر شماره همراه می باشد و آن کد به محض ثبت نام ، به همان کد ملی و مالک اختصاص می یابد.

برچسب:استیکرها یا برچسب که در طرح ها مختلف با تنوع سایز و رنگ در قالب یک محصول به مشتری ارایه و ثبت نام می شوند.

ثبت نام:فعالسازی کدآنی یاب در سایت یا اپلیکیشن یا حضوری توسط اپراتورها ثبت نام میشوند.

 موضوع توافق نامه : تعهد غرامت چاپ آگهی مفقودی و پرداخت درمقابل خسارت مالی  ناشی از خدمات  صدور المثنی که به خریداران برچسب ؛رامت روزنامه که روی مدارکشان نصب شده، وارد می شود و روزنامه طبق شرایط و مقررات تعهد نامه و تا حد مندرج در جدول مشخصات تعهد غرامت متعهد  به جبران آن می باشد.

 ماده دوم - خسارتهای قابل جبران: مسیولیت آنی یاب (غرامت دهنده) در مقابل خسارتهای ذیل تحت پوشش می باشد :

2-1 خسارت صدور المثنی که مستقیماً در اثر مفقود شدن اسناد مورد تایید برابر بند 4-8 قرارداد مجهز به برچسب کدرهگیری غرامت  ناشی از فقدان سند با ارایه فاکتور و اسناد معتبر برابر تفام نامه به آنی یاب اعلام و تحویل داده می شود.

2-2 هزینه های چاپ آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار طرف قرارداد و مورد تایید آنی یاب بابت اعلام عمومی مفقودی

تبصره1- چاپ آگهی مفقودی به محض اعلام گمشدن ناشی از تعهد غرامت، توسط آنی یاب انجام خواهد شد و نیازی به اقدام ذینفع نمی باشد.

تبصره2-هزینه چاپ آگهی مفقودی به مبلغ مصوب از سرجمع هزینه المثنی کسرو الباقی پرداخت خواهد شد.

ماده سوم - استثنایات: خسارتهای معلول عوامل زیر ولو اینکه  آنی یاب مسیول آنها شناخته شود از شمول تعهدات آنی یاب خارج است:

 3-1 خسارت ناشی از عدم نصب برچسب و ثبت نام در سامانه آنی یاب

3-2 خسارت ناشی از عدم اعلام گمشدن در سامانه آنی یاب حداکثر ظرف 48 ساعت بعد ازتاریخ مفقود شدن.

3-3 خسارت ناشی از جنگ ، انقلاب ، شورش ، اعتصاب، اغتشاش، بلوا و ریسکهای سیاسی از این قبیل .

3-4 خسارتهای وارد به مدارک که امکان شناسایی و متن روی برچسب از بین رفته باشد .

3-5 خسارتهای ناشی از نصب و راه اندازی نادرست محصول و یا عدم رعایت دستورالعمل مصرف آن و راه اندازی

3-6 -خسارت ناشی از کتمان یا عدم صداقت در اسناد و اطلاعات ارایه شده به تشخیص کارشناس غرامت آنی یاب بر اساس اسناد.

3-7 خسارت مالی که ناشی از نوسانات برق یا هک شدن سرور که در سیستم آنی یاب اتفاق افتاده باشد.

3-8 خسارت های مالی جدا از هزینه صدور المثنی نظیر تصادف، بیماری یا جانی در حین یا بعد از مفقود شدن یا پیگیری المثنی .

3-9 خسارت ناشی از اتمام مدت تفاهم نامه :که در هر بارکد آنی یاب تا یکسال بعد از پیامک فعالسازی می باشد.

ماده چهارم -  وظایف پرداخت کننده غرامت

4-1 در صورت اطلاع از وجود نقص در خط تولید یا سامانه ، اشتباه در اطلاع رسانی و یا تست محصول نهایی , اقدامات لازم را در جهت اطلاع رسانی و فراخوانی برای جلوگیری از مصرف و استفاده محصولات مذکور و تکرار خسارت به عمل آید .

4-2 کارکنانی که در خط تولید محصولات فعالیت می نمایند و فروشندگان محصولات نهایی باید متناسب با وظایف خود آموزش دیده و دارای تجربه, تخصص و مهارتهای لازم باشند .

3 -4 درج نحوه ارتباط با پشتیبانی آنی یاب بر روی کلیه محصولات .

4 -4 آنی یاب مکلف است حداکثر ظرف مدت سی روز پس از احراز مسیولیت و دریافت کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز پس از طی شدن دوره انتظار پیدا شدن، جهت پرداخت خسارت تعهدات خود را ایفا نماید .

ماده پنجم - تعهدات ذینفع

5-1 ذینفع مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این توافق نامه و همچنین هر نوع ادعا و یا مطالبه مصرف کنندگان و اشخاص ثالث علیه خود را که به این توافق نامه مربوط می شود به محض اطلاع، سریعاً و حداکثر ظرف 24 ساعت به  آنی یاب اعلام نماید .

5-2 ارایه سند فروش یا مدرک لازم جهت اثبات اینکه محصول مورد نظر توسط آنی یاب تولید، توزیع یا فروخته شده است الزامیست.

تبصره 3:پیام ارسالی فعالسازی که از سوی سامانه آنی یاب به گوشی ذینفع ارسال شده مبنای تایید به عنوان جایگزین فاکتور قرار خواهد گرفت.

 5-3 ذینفع اسناد و مدارک دریافتی از آنی یاب در ارتباط با تولیدات را محرمانه تلقی نموده و در اختیار رقبای آنی یاب قرار نخواهد داد.

5-4 ذینفع می بایست حق اشتراک را نقداً و یا به نحوی که آنی یاب موافقت می نماید پرداخت نماید. ملاک پرداخت حق اشتراک ارایه رسید یا فاکتور خرید وصول حق اشتراک توسط آنی یاب می باشد.

 5-5 همکاری لازم در دفاع از آنی یاب در محاکم قضایی را بعمل آورد.

6 -5 ذینفع بایستی جهت بازدید اولیه و دوره ای با آنی یاب همکاری نموده و کلیه اوراق قضایی ،اسناد و ادعاهای مرتبط با زیان وارده را در اختیار آنی یاب قراردهد .

5-7 در هنگام دریافت غرامت، حتماً می بایست عکس از کارت المثنی به انضمام عکس از کارت قبلی که نشان دهنده نصب برچسب در محلی در کنار اطلاعات هویتی بوده ارایه شود،بنابراین نصب عکس مثلا در پشت کارت پایان خدمت یا پشت جلد گذرنامه یا شناسنامه یا دفترچه خدمات درمانی به علت عدم امکان زمان دقیق گمشدن و تفکیک مورد قبول نیست.

برای مشاهده محل درست الصاق برچسب ها روی مدارک به اینجا مراجعه کنید. 

5-8 تاریخ ثبت نام اولیه،تاریخ اعلام گمشدن به آنی یاب و پرداخت قبوض هزینه المثنی مبنای تصمیم گیری در پرداخت غرامت المثنی خواهد بود.

5-9 تمامی مدارک اعلام گمشده حتماً می بایست در سایت آنی یاب تحت عنوان گمشده ثبت شود و حداقل یک نوبت در روزنامه های طرف قرارداد آنی یاب آگهی مفقودی چاپ شود و یک نسخه از روزنامه به انضمام کپی قبل و بعد المثنی مورد نیاز خواهد بود.

تبصره4: درصورت عدم انجام هریک از وظایف ذینفع در این ماده آنی یاب هیچگونه تعهدی در پرداخت غرامت المثنی نخواهد داشت.

 ماده ششم – پرداخت خسارت :

6-1 میزان خسارت وارد به زیان دیده(ذینفع) بر اساس نظر کارشناس غرامت المثنی آنی یاب تعیین خواهد  شد.

6-2 مبلغ خسارت با رعایت شرایط توافق نامه و طبق نظر آنی یاب به وی یا زیاندیده پرداخت می شود و درصورت هرگونه اعتراض از طرف زیاندیده نسبت به نحوه و میزان پرداخت خسارت غرامت المثنی، آنی یاب متعهد می گردد بدون هدایت و ارجاع زیاندیده به دیگر مراجع خود پاسخگو بوده و درصورت لزوم موضوع خسارت را پیگیری نماید .

6-3 هزینه های دادرسی آنی یاب که برای دفاع از خود و عدم قبول مسیولیت صرف شده است حداکثر تا 20 %حد غرامت مندرج در جدول مشخصات غرامت برای هر حادثه در تعهد ذینفع می باشد مشروط به اینکه جمع هزینه های یاد شده و مبلغ خسارت از حدود تعهدات مندرج در جدول مشخصات توافق نامه بیشتر نباشد .

*در مورد هزینه غرامت المثنی هزینه های مصوب سازمان ها مورد قبول و قابل پرداخت خواهد بود و هرگونه هزینه های جانبی تعریف نشده به دلیل عدم امکان مدیریت و تشخیص غرامت دهنده قابل پذیرش و پرداخت نیست.

ماده هفتم-مرور زمان :

7-1 مرور زمان دعاوی ناشی از این توافق نامه یک سال است که از تاریخ وقوع منشا دعوی شروع می شود و پس گذشت زمان مذکور آنی یاب هیچگونه تعهدی در پرداخت غرامت نداشته و پرونده مختومه تلقی میگردد .

ماده هشتم – سایر شرایط قرارداد :

 8-1 در مواردی که در این توافق نامه ذکر نشده است بر طبق عرف رایج و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

8-2 حتماً می بایست از تمامی مدارک که برچسب غرامت داشته عکس واضح و بدون فتوشاپ وجود داشته باشد و در هنگام دریافت غرامت المثنی این عکس مدارک الزامی است و حتما حتما نصب عکس باید درکنار اطلاعات هویتی  باشد و به عنوان مثال نصب برچسب در پشت کارت پایان خدمت یا پشت جلد گذرنامه یا شناسنامه یا دفترچه خدمات درمانی و یا هر محلی که امکان تشخیص هویت واقعی دارنده لیبل غرامت نامعلوم باشد به علت عدم امکان زمان دقیق گمشدن و تفکیک مورد قبول برای پرداخت غرامت نیست.

8-3 از زمان اعلام گمشدن و در خواست غرامت حداقل 45 روز دوره انتظار پیداشدن خواهد بود چرا که بر اساس بررسی های میدانی ممکن است در لحظه اعلام گمشدن مدارک پیدا شده باشد ولی در دیتا بانک های سازمان ها هنوز ثبت نشده باشد و اگر ظرف مدت 45 روز پیدا نشود،روال دریافت المثنی توسط ذینفع انجام شده و هزینه المثنی با فاکتورهای پرداخت شده رسمی تا سقف حداکثر3000000ریال قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره5 :در صورتیکه سقف مبلغ مشخصی برای غرامت تعیین شده ولی ذینفع یک مدرک را گم کرده باشد و سامانه آنی یاب ظرف 45 روز آن را پیدا نکرده باشد،صرفاً هزینه المثنی همان مدرک اگر 1000.000ریال باشد قابل پرداخت است و سقف مبلغ تعهدی اگر 3000.000ریال باشد مدنظر نخواهد بود بالعکس آن هم اگر چندین مدرک گم شده باشد و به عنوان مثال سقف خسارت یک بارکد 3000.000ریال باشد و هزینه های المثنی 5000.000 ریال باشد صرفاً همان 3000.000ریال سقف خسارت پرداخت خواهد شد.

تبصره 6: افرادی که چند بارکد تهیه کرده باشند صرفا در هر مرحله بابت هر مدرک یک کد قابلیت غرامت خواهد داشت،به عبارتی تجمیع چند کد برای دریافت غرامت بیشتر روی یک مدرک گمشده امکان پذیر نیست.و لی بر عکس آن اگر یک مشتری با کدهای دارای غرامت تعداد مدارک مختلف همزمان گم کرده باشد و پیدا نشده باشد امکان پذیر است.

8-4 پرداخت غرامت شامل مدارک خواهد بود و شامل اشیاء نمی شود و مدارک ذیل مورد قبول جهت پرداخت غرامت المثنی می باشد.(اسم مدارک:کارت ملی، شناسنامه وکارت پایان خدمت،گذرنامه،سند اماکن ،سند ازدواج،سند خودرو ،کارت خودرو گواهینامه،دفترچه خدمات درمانی...)

تبصره 7: مدارک کارت شناسایی هویتی و ورود و خروج صادره توسط شرکت ها و سازمان ها به دلیل عدم کنترل در نحوه صدور،شامل این طرح نمی باشد.

8-5 -الزامات چاپ آگهی مفقودی در روزنامه های طرف قرارداد آنی یاب که حایز شرایط چاپ کثیرالانتشار می باشند مورد قبول خواهد بود و چاپ  آگهی در روزنامه های غیر طرف قرارداد آنی یاب، هزینه آن محاسبه نخواهد شد.

8-6 -تمامی مدارک اعلامی جهت دریافت غرامت المثنی بلافاصله از اعلام حداقل یک نوبت و حداکثر بر حسب شرایط قانون گذار تا تعداد نوبت های لازم در روزنامه آنی یاب چاپ و در هزینه ها محاسبه و از سرجمع 3000.000 ریال کسر خواهد شد.

8-7 مدت قرارداد پرداخت غرامت المثنی از تاریخ ثبت نام در سایت به مدت یکسال می باشد و در صورتیکه شخص مایل به تمدید خسارت المثنی می باشد و در پایان مدت قرارداد یک پیامک اعلام انقضاء مدت پرداخت غرامت المثنی اعلام و لینک شارژ مجدد کد با هزینه مربوطه ارسال خواهد شد و در صورت شارژ مجدد کد عضویت، این قرارداد به صورت خودکار تمدید خواهد شد.

8-8 در صورتیکه به هر نحوی اثبات شود که موارد خلاف واقع به آنی یاب اعلام شود واحد حقوقی آنی یاب حق خواهد داشت در مراجع رسمی نسبت به ذینفع طرح شکایت کرده و زیان وارده را با هزینه های قانونی دریافت نماید.

8-9 هر بارکد طرح غرامت ویژه یک کدملی بوده و به عبارتی به همان کد ملی ثبت نام کننده تعلق دارد و نصب بر چسب طرح غرامت روی دیگر مدارک اعضای خانواده و آشنایان هیچ تعهدی برای پرداخت غرامت آن مدارک از سوی آنی یاب نخواهد بود.

ماده نهم - فسخ و بطلان توافق نامه:

 ذینفع و آنی یاب می توانند با اعلام قبلی کتبی یکماهه نسبت به فسخ توافق نامه اقدام نمایند در صورت فسخ از طرف ذینفع حق عضویت مدت استفاده شده به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف آنی یاب در موارد ذیل بصورت روزشمار و در سایر موارد، بصورت کوتاه مدت محاسبه و باقی مانده حق عضویت مسترد میگردد :

 الف – واگذاری پرتفوی آنی یاب

ب - منتفی شدن موضوع توافق نامه

ماده دهم - چگونگی رفع اختلاف :

در صورت اعتراض ذینفع و یا زیاندیده نسبت به مبلغ برآورد کارشناس آنی یاب، موضوع به هییت کارشناسی مرکب از کارشناس از طرف ذینفع و کارشناس آنی یاب و یک نفر کارشناس نیز به انتخاب دو کارشناس مزبور ارجاع میگردد که نظریه این هییت برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود .

 

 

شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها و خدمات سامانه آنی یاب

کاربر گرامی با عضویت در سامانه اینترنتی صدور کد مالکیت اشیاء و مدارک ،آنی یاب  اعلام می نمایید که قوانین و مقررات زیر را مطالعه نموده و با آنها موافق هستید و بدین صورت مسیولیت عملکرد خود را در این سایت به عهده خواهید گرفت. لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات سامانه آنی یاب به دقت ملاحظه فرمایید.
ورود کاربران به وب سایت سامانه هنگام استفاده از امکانات سامانه به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین سامانه آنی یاب است. توجه داشته باشید که ثبت  نام  نیز در هر زمان وبه هر روش به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین سامانه از سوی کاربر است.
لازم به ذکر است شرایط و قوانین مندرج، جایگزین کلیه توافق های قبلی محسوب می شود.

قوانین و مقررات

______________ قوانین عمومی ______________

توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه های سامانه آنی یاب منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه ها و سرویس های سامانه تغییراتی در آینده ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است

ماده 1- تعاریف :

کاربر

مشتری یا کاربر به شخصی گفته می شود که با اطلاعات کاربری خود که در فرم ثبت نام درج کرده  یا اقدام به ثبت  نام  یا هرگونه استفاده از خدمات سامانه آنی یاب اقدام نماید و ملزم به رعایت تمامی قوانین می باشد .

مالک

کاربری که با مراجعه به سامانه آنی یاب  ، کالا را به نام خود ثبت کرده است و ادعای مالکیت کالا را دارد، مالک نامیده می شود. آنی یاب  نمی تواند به صورت کامل ادعای مالکیت کالا را احراز کند. مسیولیت دادن اطلاعات نادرست برعهده کاربر می باشد و آنی یاب  هیچ گونه مسیولیتی در این خصوص ندارد

یابنده

کاربری که با مراجعه به آنی یاب  اعلام پیدا کردن کالا را دارد، یابنده نامیده می شود.آنی یاب  نمی تواند صحت اعلام پیدا شدن کالا را بصورت کامل بررسی نماید. مسیولیت دادن اطلاعات نادرست برعهده کاربر می باشد و آنی یاب  هیچ گونه مسیولیتی در این خصوص ندارد.

واحد صنفی

هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود

مژدگانی

مبلغی که توسط مالک برای پیدا شدن کالای گم شده خود مشخص می کند. مالک می تواند در هنگام تحویل کالا این مبلغ را به یابنده پرداخت نماید.

کد رهگیری

شناسه منحصر بفردی که بعد از ثبت اطلاعات یا کالا ، از سامانه آنی یاب  دریافت می کنید ، کد رهگیری نامیده می شود.

شماره سریال آنی یاب

شماره منحصر بفردی که به تمامی اشیاء یا  کالاهای دیجیتال و مدارک از طریق چاپ یا الصاق برچسب و حک لیزر و... اختصاص داده شده است.

اشیاء گم شده

به اشیایی گفته می شود که مالک شی،آن را در سامانه آنی یاب  به عنوان اشیاء گم شده ثبت کرده است .

اشیاء پیدا شده

به اشیایی گفته می شود که کاربر (یابنده) حقیقی یا سازمانی آن را پیدا کرده و در سامانه آنی یاب  ثبت کرده است ویا برچسب مخصوص را روی آن نصب نماید.

کالای جدید

به کالایی گفته می شود که کاربر آن را تازه خریده است و می تواند در سامانه آنی یاب  ثبت کند.

خدمات روزنامه 

کلیه محصولات و خدمات گروه روزنامه شامل چاپ آگهی های مفقودی ،چاپ تعهدی آگهی مفقودی در برچسب های غرامت و درخواست جستجوی گمشده ها و پیدا شده ها و چاپ پیام تشکر مالک از یابنده در روزنامه کثیر النتشار ایده روز یا چاپ در ویژه نامه  چاپ آگهی های مرتبط با پیدا شدن یا گمشدن ، خدمات روزنامه گفته میشود.

سامانه آنی یاب 

سامانه ایی است که اطلاع رسانی گم شدن کالا را ، در کمترین زمان ، با حداقل هزینه ، در گستره جغرافیایی وسیع و به تعداد زیادی از مخاطبان( از جمله واحد های صنفی و عموم مردم) در 24 ساعت شبانه روز امکان پذیر می سازد . همه داده ها واستراتژی های سامانه، متعلق به سامانه آنی یاب می باشد و تحت قوانین ثبت ملی می باشد.

ماده 2-نحوه تحویل اشیاء و مدارک قوانین عمومی  

سامانه آنی یاب ، نقشی در تحویل شی ، دریافت مژدگانی وتوافقات بین یابنده ومالک ندارد. بعد از تطبیق مشخصات شی گم شده و پیدا شده ، اطلاعات یابنده به مالک داده می شود. مالک با هماهنگی یابنده دریافت کالا و پرداخت(احتمالی) مژدگانی را انجام می دهد. آنی یاب  در خصوص ادعای طرفین و تحویل شی مسیولیتی ندارد. یابنده می تواند جهت بررسی صحت ادعای مالک مشخصاتی از شی را دریافت کند.هر گونه ادعای قضایی ،اداری یا صنفی در این خصوص به هیچ وجه ارتباطی به سامانه آنی یاب  نخواهد داشت و طرفین ملزم به پاسخگویی خواهند بود. 
کاربر موظف است پس از دریافت یا پیدا کردن اشیاء خود به هر طریقی وضعیت شی را از طریق پنل رهگیری تغییر یا اطلاع دهد. .

ماده 3-زمان قرارداد

مدت زمان نگهداری اطلاعات اشیاء ثبت شده(ثبت نام -گمشده ها-پیداشده ها) فعال برروی سامانه آنی یاب  ، از زمان ثبت نام، به مدت 12 ماه می باشد ودرصورت عدم شارژ کیف پول ،حساب کاربری شما غیرفعال خواهد شد ولی ادامه خدمات و اطلاع پیدا شدن همچنان وجود خواهد داشت و به صورت پرداخت فرانشیزی مشخص مثلا هر بار اطلاع رسانی پیامکی 690.000 ریال هزینه برای مشتریانی دارد که از تاریخ عضویتشان بیش از یکسال یا یکبار اطلاع رسانی میگذرد.

ماده 4- مبلغ قرارداد

برای ثبت نام یا استفاده از خدمات در سامانه آنی یاب و روزنامه  ایده روز  ،در بعضی از موارد و محصولات یا خدمات نیاز به پرداخت هزینه می باشد. حداقل مبلغ ارایه خدمات و سایر هزینه ها در صفحات مختلف این سامانه قرار گرفته است ، که یا توسط کارگزار آنی یاب  و یا به صورت آنلاین توسط درگاه بانک ملت یا بانک ملی دریافت می شود.

ماده5-ارتباطات الکترونیکی 

هنگامی که شما از سرویس ها و خدمات سامانه آنی یاب استفاده می کنید،  مشخصات  خود را ثبت می کنید و یا به سامانه ایمیل می زنید یا پیامک ارسال میکنید ، این ارتباطات به صورت الکترونیکی انجام می شود و در صورتی که درخواست شما با رعایت کلیه اصول و رویه ها باشد، شما موافقت می کنید که سامانه به صورت الکترونیکی (از طریق سامانه تلفن گویا  ایمیل، سرویس پیام کوتاه و سایر سرویس های الکترونیکی) به درخواست شما پاسخ دهد.
همچنین جهت اطلاع رسانی رویدادها، خدمات و سرویس های ویژه یا اطلاعیه های مهم، امکان دارد سامانه برای کاربران وب سایت ایمیل یا پیامک ارسال نماید. در صورتی که کاربران تمایل به دریافت اینگونه ایمیل و پیامک ها نداشته باشند، می توانند عضویت دریافت خبرنامه سامانه را از طریق  ارسال پیامک یا از سایت و یا  ایمیل لغو کنند.
توجه داشته باشید که سر شماره های 30005020 و 30004858  تنها شماره ای  است که سامانه از طریق آن برای کاربران خود پیامک (SMS) ارسال می کند. بنابراین ارسال هرگونه پیامک تحت عنوان سامانه اینترنتی صدور کد مالکیت اشیاء و مدارک و حیوانات، با هر شماره دیگری تخلف و سوء استفاده از نام سامانه آنی یاب است و در صورت دریافت چنین پیامکی، لطفاً جهت پیگیری قانونی آن را به info@aniyab.ir اطلاع دهید. همچنین شماره های  30005020/ 30004858 سامانه ارسال پیامک است که وضعیت پردازش ثبت  نام  و یا رویدادها،خدمات و سرویس های ویژه سامانه را به اطلاع کاربران می رساند برای سهولت شما کاربر گرامی امکان دریافت پیامکهای شما از طریق این شماره ها نیز وجود دارد.

 ماده 6 -سیاست های رعایت حریم شخصی

سامانه آنی یاب به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می کند. سامانه متعهد می شود در حد توان از حریم شخصی شما دفاع کند و در این راستا،تکنولوژی مورد نیاز برای هرچه مطمین تر و امن تر شدن استفاده شما از سایت را، توسعه دهد.در واقع با استفاده از سایت سامانه، شما رضایت خود را از این سیاست نشان می دهید.

همه مطالب در دسترس از طریق هر یک از خدمات سامانه، مانند متن،گرافیک، آرم، آیکون، دکمه، تصاویر، ویدیوهای تصویری، موارد قابل دانلود و کپی، داده ها و کلیه محتوای تولید شده توسط سامانه جزیی از اموال سامانه آنی یاب محسوب می شود و حق استفاده و نشر تمامی مطالب موجود سایت در انحصار سامانه است و هرگونه استفاده بدون کسب مجوز کتبی، حق پیگرد قانونی را برای سامانه محفوظ می دارد و هر گونه استفاده با مقاصد تجاری پیگرد قانونی دارد. کاربران مجاز به بهره برداری و استفاده از خدمات، فرم ها، اطلاعات و هر گونه استفاده از مشتقات وب سایت سامانه و یا هر یک از خدمات و یا مطالب، دانلود یا کپی کردن اطلاعات با مقاصد تجاری، هر گونه استفاده از داده کاوی، روبات، یا روش های مشابه مانند جمع آوری داده ها و ابزارهای استخراج نیستند و کلیه این حقوق به صراحت برای سامانه محفوظ است.

در صورت استفاده از هر یک از خدمات سامانه، کاربران مسیول حفظ محرمانه بودن حساب و رمز عبور خود هستند و تمامی مسیولیت فعالیت هایی که تحت حساب کاربری و یا رمز ورود انجام می پذیرد به عهده کاربران است.

سامانه خدماتی مناسب استفاده افراد زیر 14 سال ارایه نمی کند و در صورتی که کاربران از سن ذکر شده جوان تر هستند می باید با اطلاع والدین و یا قیم قانونی، به خرید و پرداخت اقدام کنند.
تنها مرجع رسمی مورد تایید ما برای ارتباط با شما، پایگاه رسمی این سایت یعنی aniyab.com  است. ما با هیچ روش دیگری جز ارسال نامه یا تماس  از طرف آدرس ها و شماره تماس های رسمی و تایید شده در سایت، با شما تماس نمی گیریم. وب سایت سامانه هیچگونه سایت اینترنتی با آدرسی غیر از aniyab.ir  ، Aniyab.com، Aniyab.org،  Aniyab.coو ani1.ir ،Aniyab.info هیچ گونه وبلاگ و شناسه در برنامه های گفتگوی اینترنتی همچون یاهو، اسکایپ، وایبر، واتسآپ یا جی میل و غیره  ندارد و هیچ گاه با این روش ها با شما تماس نمی گیرد. کاربران جهت برقراری ارتباط، تنها می توانند از آدرس های ذکر شده در بخش تماس با ما استفاده کنند.

 برای اطلاعات بیشتر در زمینه سیاست حفظ اطلاعات و حریم خصوصی کاربران اینجا را کلیک کنید.

ماده 7-امکانات سامانه آنی یاب 

سامانه آنی یاب  به مشتریان خود در 7 روز هفته و 24 ساعت در روز امکان ثبت نام می‌‏دهد .کد رهگیری کلیه کالاهای ثبت شده در آنی یاب  از طریق پیام کوتاه یا ایمیل به کاربر ارسال می شود. کاربر متعهد می گردد موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی سامانه آنی یاب  به دقت ملاحظه نماید. ورود کاربران به سامانه آنی یاب  هنگام استفاده از پروفایل شخصی، طرح‏‌های تشویقی، ویدیوهای رسانه تصویری سامانه آنی یاب  و سایر خدمات ارایه شده توسط این سامانه به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات سامانه آنی یاب  است. کاربر همچنین توجه دارد که ثبت نام نیز در هر زمان و به هر روش به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین سامانه آنی یاب  از سوی کاربر است. ازآن جایی که تکمیل فرآیند ثبت نام بعضی از خدمات  ممکن است مستلزم به دریافت مبلغی باشد. بعد از تکمیل فرآیند ثبت نام ، وجه دریافتی حتی در صورت ورود اطلاعات نادرست ، مسترد نمی شود.کاربران باید هنگام ثبت نام ،خدمات مورد نظر خود، فرم مربوطه را با اطلاعات صحیح و به طور کامل تکمیل کنند. بدیهی است درصورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، امکان تغییر اطلاعات وجود ندارد. عواقب ثبت اطلاعات نادرست بر عهده کاربر می باشد درصورتی که واحد صنفی طرف قرارداد سامانه آنی یاب  ، در قبال ارایه خدمات سامانه آنی یاب ، مبلغی بیشتر از مبالغ مشخص شده در سامانه دریافت نمایید، تمامی مسیولیت با واحد صنفی می باشد. مسیولیت هر گونه خسارت و آسیب احتمالی وارده را از طرﻳﻖ وﻳﺮوس یا فایل‏‌های مخرب دیگر که می‌تواند ناشی از درﻳﺎفت و استفاده از داده‌‏ها و فایل‏‌های متعلق به وب سایت‏‌های لینک شده درسامانه آنی یاب  باشد، برعهده کاربر خواهد بود.

ماده 8 -قوانین صدور  و فعالسازی کد عضویت 

 1-8 ثبت  نام

کاربران باید هنگام ثبت  نام ، فرم ثبت نام را با اطلاعات صحیح و به طور کامل تکمیل کنند. بدیهی است درصورت ورود اطلاعات ناقص یا نادرست، سفارش کاربر قابل پیگیری و تحویل نخواهد بود و تا زمانی که ثبت نام  از طریق وبسایت سامانه انجام نگیرد، مراحل  خدمات رسانی  آنی یاب شروع نخواهد شد.

2-8برابر همکاری آنی یاب با شرکت ملی پست در محل هایی که آنی یاب نماینده مستقر دارد توسط کارگزار آنی یاب اشیاء و مدارک دارای بارکد را تفکیک وجهت پیگیری مالک واقعی در سامانه ثبت واطلاع رسانی انجام میدهند،و عدم اجرای این کار یا عدم همکاری توسط پست مسیولیت حقوقی برای آنی یاب نخواهد داشت.

3-8شما با ثبت نام اجازه می دهید در هر زمان از شبانه روز در صورت استعلام یا ارسال بارکد شما توسط یک یابنده ،سامانه آنی یاب به شما از طریق پیامک ،تماس نرم افزاری،تماس اپراتوری،اطلاع رسانی داخل اپلیکیشن یا صفحه کاربری شما ،ایمیل و یا روش های متداول اطلاع رسانی نماید

4-8فراهم کردن این زیر ساخت از طرف آنی یاب صرفا به منظور تسهیل در شناسایی مالکین اشیاء ،مدارک و حیوانات یا آدم های گمشده می باشد و آنی یاب تعهد حقوقی یا الزام آور برای این موضوع ندارد و صرفا یک روش کار است چرا که تمامی فعالیت سامانه آنی یاب منوط به مداخله شخص ثالثی تحت عنوان یابنده می باشد و اگر یابنده اقدامی نکند هیچ مسیولیتی متوجه آنی یاب نخواهد بود ولی تیم آنی یاب تلاش و مشاوره لازم در این خصوص را به مشترکین خود خواهد داد.

5-8نصب یا آویز برچسب یا پلاک روی شیء یا اسناد یا حیوان و انسان اختیاری بوده و محل الصاق یا نصب به عهده مشتری می باشد و آنی یاب تعهد یا مسیولیتی در این خصوص که نصب برچسب روی اسناد در محل هایی که ممکن است از سوی صادر کننده های آن و یا سازمان های مختلف ممنوعیت داشته باشد و یا برای حیوانات محل نصب پلاک ممکن است مشکل داشته باشد ،نخواهد داشت و برابر ماده 11 این 

6-8با توجه به ماهیت فعالیت سامانه آنی یاب (Aniyab.com) و همچنین لزوم رعایت حقوق یابندگان و مالکین که چیزی گم کردند، کلیه کاربران این سامانه موظف و متعهد به رعایت عدم ایجاد مزاحمت برای یابندگان و مالکان، شماره تلفن های اعلام شده در صفحه پنل کاربری خود یا پیام ها و تماس های اطلاع رسانی می باشند و در صورت دریافت گزارشاتی در این زمینه پس از رسیدگی، بر طبق قوانین سامانه با کاربر مربوطه برخورد خواهد شدو در صورت اثبات این موضوع در بار اول برای 6 ماه خدمات رسانی برای آن کد ملی قطع خواهد شد و پس از اخذ تعهد محضری در صورت تکرار برای همیشه آن کد ملی امکان دریافت خدمات را نخواهد داشت و مراتب به پلیس فتا و مراجع قضایی منعکس و پیگیری خواهد شد.

7-تمامی کاربران سامانه می بایست در هنگام ثبت نام ، از کلمات و اسامی مناسب برای نام کاربری خود استفاده نمایند و در صورت مشاهده کلمات رکیک و نامناسب از خدمات رسانی برای حساب کاربری مذکور جلوگیری به عمل خواهد آمد و کاربری مربوطه غیر فعال خواهد شد.

8-در صورتی که کارشناسان مورد تایید آنی یاب تشخیص دهند که اصول و قوانین ثبت نام شده در سامانه رعایت نمی شود،پس از اطلاع رسانی به مالک آن از خدمات رسانی به آن نام کاربری جلوگیری به عمل خواهد آمد.

9- مبنای ارسال رمز ورود به سامانه ،شماره تلفن همراه شما می باشد که در فرم ثبت نام یا در سامانه ثبت کرده اید،در صورت واگذاری خط تلفن همراه یا تلفن ثابت حتما باید در سیستم درخواست تغییر شماره تلفن همراه را بدهید و درصورت عدم انجام این مورد کلیه مشکلات پیش آمده در این زمینه متوجه شما خواهد بود و آنی یاب مسیولیتی نخواهد داشت

10-اعلام شماره تلفن جهت ثبت نام به منزله این است که شما مالک این خط هستید و اگر به اشتباه یا عمدا شماره اشتباهی شخص دیگری را وارد کنید کلیه مسیولیت های حقوقی و مدنی به عهده شما خواهد بود و آنی یاب به منظور حفظ حقوق مشتریان ،حق خواهد داشت مراتب را از مراجع قضایی پیگیری کند.

11-به شما اعلام شده است که این برچسب ها بر اساس GPS   یا RFID عمل نمی کند و حتما باید یک یابنده اقدام به ارسال کد شما به سامانه آنی یاب به روش های ممکن ،انجام نماید در غیر اینصورت سامانه آنی یاب امکان تشخیص محل یا شماره یابنده را نخواهد داشت .

12-نصب برچسب بدون ثبت نام در سایت به منزله عدم امکان شناسایی مالک در هنگام پیدا شدن اشیاء و مدارکش می باشد که در اینصورت هیچگونه مسیولیتی متوجه آنی یاب نخواهد بود .
13-شارژ کدهای آنی یاب برای هر نوبت اطلاع رسانی  هنگام پیدا شدن مبلغ 690.000 ریال می باشد  و اطلاع رسانی  از طریق پیامک ،تماس نرم افزاری،تماس اپراتوری،اطلاع رسانی داخل اپلیکیشن یا صفحه کاربری شما ،ایمیل و...این هزینه از شارژ آنی یاب کسر خواهد شد.و این شارژ هیچ ارتباطی با شارژ اپراتورهای همراه اول، ایرانسل،رایتل و... ندارد.

13-1: قابل ذکر است تعهد خدمت اطلاع رسانی بابت برچسب های بارکد دار ویژه اشیاء گمشده آنی یاب حداکثر یکسال  یا یکبار اطلاع رسانی از زمان ثبت نام می باشد و بر اساس نوع طرح ثبت نامی صرفا در طرح های 7 لیبله و 14 لیبله و 5 لیبله عادی و غرامت دار  یکبار شارژ اطلاع رسانی رایگان دارد و در صورتیکه شخص در طول یکسال در همین طرح بیش از یکبار چیزی را گم کند و سامانه به هر روشی اطلاع رسانی نماید در صورت نداشتن شارژ کاربری آنی یاب یا بیش از یکسال تاریخ عضویت، اطلاع رسانی متوقف نخواهد شد  و پیامی با این محتوا ارسال خواهد شد: سلام:  شما احتمالا یک پیدا شده دارید جهت دریافت تلفن یابنده گمشده تان،لطفا کد اشتراک آنی یاب**** را از لینک زیر شارژ نمایید. https://aniyab.com/Charge

شماره تماس پشتیبانی: 02188965348-02162801-02191012020

13-2: امکان استعلام شارژ: با ارسال کد عضویتتان به سامانه 30005020 میزان شارژ موجود در کیف پول به شما نمایش داده میشود ،همچنین در منوی سمت راست کاربری اپلیکیشن موبایلی و در نوار بالای صفحه کاربری خودتان در وب سایت آنی یاب بعد از لاگین کردن قابل مشاهده می باشد.

تذکر نکته مهم : در صورتیکه از شماره ای غیر از شماره ثبت شده در سامانه کد را ارسال کنید سامانه آنی یاب آن را یک پیداشدن تشخیص خواهد داد.

13-3:از آنجاییکه سامانه آنی یاب یک وبسایت نوآوری و دارای گواهی ثبت اختراع می باشد وابسته به هیچ نهاد یا ارگان دولتی نبوده و تمامی هزینه های این شبکه توسط مشتریان عزیز تامین میشود و دریافت شارژ از مشتریان محترم بابت تعهد ارایه خدمات در سالیان آتی و ارتقاء کیفیت و نگهداری شبکه می باشد

13-4:  در صورتیکه مالکین مایل به اعطای مژدگانی بابت پیدا شدن به آنی یاب می باشند یا  شخصی مایل به کمک به تامین هزینه های این مرکز می باشد می توانند کد 567 را به 30005020 پیامک تا هماهنگی لازم صورت پذیرد و پرداخت مستقیم مژدگانی به کارگزاران یا همکاران پشتیبانی به علت  تخلفات احتمالی و تبدیل به حق شدن برای این گروه از همکاران و یا تسری این رفتار به دیگر مالکین که توانایی پرداخت مژدگانی ندارند ممنوع بوده و در صورت واریز برای آنی یاب کلیه این مبالغ در راستای فرهنگسازی و هدیه به یابندگان هزینه میشود.

14-سامانه آنی یاب تست کردن کد آنی یاب شما توسط شخصی دیگر یا صوری بودن یابنده را نمی تواند تشخیص دهد،در صورتیکه شیء گمشده ای ندارید و با چنین موردی مواجه شدید، مراتب را به پشتیبانی آنی یاب 02162801 اطلاع دهید.

15-دریافت مژدگانی یا هزینه توسط یابنده یا عدم تحویل کالای پیدا شده یا ایراد دار بودن شیء پیدا شده تحویلی توسط یابنده و یا ایجاد هرگونه مشکل پیش آمده هنگام تحویل کالای پیدا شده توسط یابندگان به مالکین مسیولیتی به عهده آنی یاب نمی باشد و توصیه آنی یاب در این خصوص به پیگیری و مشاوره از طریق کارشناسان پشتیبانی آنی یاب می باشد. همچنین تحویل گیرنده مدارک که کالای وی پیدا شده برای احراز هویت هنگام دریافت باید کارت شناسایی همراه داشته باشد.

16-شما با ثبت نام در این سامانه اجازه میدهید شماره یابندگانی(واقعی نبودن یابنده ارتباطی به آنی یاب ندارد)  که کد شما را پیامک کرده اند برای شما ارسال شودیا همچنین پیام های اطلاع رسانی مرتبط با سامانه آنی یاب نظیر تخفیف ها یا معرفی خدمات جدید را برای شما ارسال کند و در این خصوص اجازه داده اید به صورت 24 ساعته این سامانه پیامک های اطلاع رسانی را برای شما ارسال کند.

17-به جهت حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان و با توجه به ثبت اختراعی و ثبت علامت بودن خدمات و محصولات آنی یاب شما اجازه نخواهید داشت در سامانه های کپی برداری شده که حقوق این اختراع یا مالکیت معنوی را نقض کرده اندتحت هر عنوانی ثبت نام و عضو شوید و در صورت انجام این عمل تحت تعقیب قضایی قرار خواهید گرفت و آنی یاب اجازه خواهد داشت خدمات اطلاع رسانی به شما را به حالت تعلیق در بیاورد و اقدامات لازم را به جهت حفظ حقوق مالکیت فکری انجام نماید.

18-شما می پذیرید بعد از سپری شدن مدت یکساله تعهد اطلاع رسانی پیدا شدن از تاریخ ثبت نام  و فعالسازی برچسب ها،مبلغ 690.000 ریال  هنگام اطلاع پیدا شدن کیف پول آنی یاب خود را از لینک ارسال شده در پیامک، شارژ کنید.

19- از قرار ملاقات گذاشتن با یابندگان در جاهای خلوت و جاهای مشکوک بپرهیزید و مراتب را به پلیس اطلاع دهید.در هر صورت آنی یاب هیچگونه مسیولیتی در خصوص قرار گذاشتن با یابنده و مشکلات احتمالی پیش آمده را نمی پذیرد و توصیه آنی یاب به پیگیری از طریق پشتیبانی آنی یاب می باشد .

20-دریافت هزینه توسط نهادها و سازمان های دارای سیستم نگهداری و تحویل اشیاء پیدا شده همانند پست هیچ ارتباطی به آنی یاب ندارد و می بایست برابر قوانین آن سازمان انجام دهید و آنی یاب هیچگونه تعهدی در خصوص افزایش یا کاهش یا عدم دریافت وجه توسط آن سازمانها را ندارد و صرفا محل پیدا شدن اشیاء و مدارکتان یا راه ارتباطی با یابنده تان را اطلاع می دهد.

21-تاخیر در پیدا شدن ،از زمان گمشدن هیچگونه تعهدی برای آنی یاب ندارد و ممکن است یک شیء که برچسب آنی یاب را داشته اصلاً پیدا نشود یا با تاخیر حتی چند ماهه و چند ساله پیدا شود چرا که این موضوع بستگی به رفتار یابنده دارد.

22-با توجه به ارسال لینک  قوانین و مقررات در پیامک ثبت نام، کاربر حق هر گونه ادعایی در خصوص عدم اطلاع از  قوانین را از خود سلب و ساقط می نماید.

23-در خصوص پر کردن فرم درخواست جستجوی مدارک گمشده واطلاع رسانی پیداشدن مدارک ،اطلاعات شما در روزنامه کثیر النتشار ایده روز و یا در ویژه نامه یا سایت ها و اپلیکیشن ها مرتبط به منظور اطلاع رسانی چاپ و انتشار داده خواهد شد 

24-سامانه آنی یاب اجازه خواهد داشت به کلیه مراکز نگهداری اشیاء پیداشده و گمشده کشور و سازمانها نظیر پست، مترو، قطار، فرودگاه، تاکسیرانی، اتوبوسرانی، ترمینال های قطار ،کشتی، اتوبوس، اماکن متبرکه، دسترسی لازم به اطلاعات ثبت شده شما در سامانه را به منظور اطلاع رسانی به مالکین برچسب های نصب شده روی مدارک را بدهد و با این مراکز به منظور دسترسی به پایگاه اطلاعات داده های  طرفین جهت تسهیل و تسریع در پیدا شدن همکاری نماید .

ماده 9- نمایندگی 

  • آنی یاب به جز در شعبات پست و پیشخوان و دفاتر پلیس+10 نماینده فروش ، در هیچ نقطه ای از کشور نمایندگی فیزیکی و مجازی ندارد و کلیه سرویس ها، تراکنش های مالی و خدمات قابل ارایه از طریق دفتر مرکزی آنی یاب پردازش می شود. لطفاً در صورت مشاهده هر گونه تخلفی از این دست، مراتب را جهت پیگرد قانونی به روابط عمومی سامانه اطلاع دهیدو یا از شماره تماس 02191012020 استعلام بگیرید.
  • جهت دریافت نمایندگی با شماره 02162801 داخلی 9 تماس بگیرید.

ماده10- خدمات پس از فروش

در صورت آسیب دیدن یا مخدوش شدن بارکد یا ناخوانا بودن آن  تا یکسال گارانتی تعویض لیبل از تاریخ ثبت نام وجود دارد.

خدمات پشتیبانی پیداشدن و اطلاع رسانی آن تا مادامیکه آن برچسب روی شی وجود داشته باشد قابل انجام است.

ماده 11 - محل صحیح نصب برچسب های آنی یاب روی مدارک :

اشخاصی که از طرح غرامت آنی یاب(چاپ آگهی مفقودی و المثنی)استفاده میکنند لزوما و بالاجبار باید برچسب های خود را در محل های مشخص شده برای هر مدرک نصب نمایند تا خدمات غرامت شامل ایشان شود ، دیگر افراد که از باقی طرح های آنی یاب استفاده میکنند نیز بهتر است همین محل ها را برای نصب برچسب خود انتخاب کنند اما اجباری نیست .

اهمیت نصب در محل درست مدرک برای باقی طرحها در این است که اگر بخشی از اطلاعات مهم مدرک زیر برچسب قرار داشته باشد ممکن است در ادارات و سازمان های مورد نیاز برچسب جدا شود و دیگر امکان اطلاع رسانی از بین برود و توصیه آنی یاب در خصوص کارت ملی و مدارک دارای هولوگرام یا لایه های امنیتی نصب برچسب روی کاور یا جلد شفاف آن کارت می باشد که برای فر|یند ارایه خدمات کارت ملی یا آن مدارک  مشکلی ایجاد نشود.

برای مشاهده محل درست الصاق برچسبها به اینجا مراجعه نمایید . 

ماده 12- قوه قهریه

تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه اتفاق از موارد قوه قهریه، سامانه  آنی یاب، www.aniyab.com هیچ گونه مسیولیتی نداشته و نخواهد داشت.

ماده 13-غیر فعالسازی برچسب و خدمات روزنامه

شما می توانید با ارسال کد 11 به سامانه 30005020 درخواست لغو و غیر فعالسازی خدمات آنی یاب یا روزنامه را انجام دهید و در این شرایط امکان اعتراض بابت عدم دریافت خدمات را از خود سلب و ساقط می نمایید. 

 

10 نظر
comment-avatar
علیرضا درستاران
1403/3/9

سلام خیلی عالی ممنون


comment-avatar
حمید رضائی
1403/3/6

رضایت دارم ،سپاس.


comment-avatar
میلاد
1403/2/20

عالیه دستت درد نکنه


comment-avatar
فریبرز
1403/1/19

بسیار عالیه


comment-avatar
الهام خسروی
1402/12/24

سلام بسیار عالی..به نظر من اگه طرح غرامت بیشترازیکسال باشه عالی میشه.


comment-avatar
مهران خزائی
1402/12/12

بسیار عالی


comment-avatar
شهاب سعدی الکثیر
1402/11/30

ممنون ازخدمات انی یاب


comment-avatar
رضا محمدی
1402/11/17

با سلام و خسته نباشید خیلی خوبه ممنون


comment-avatar
روح الله ناصری
1402/11/2

ایده خوبی هست به شرطی که یابنده هم همکاری کند. با تشکر از آنی یاب


comment-avatar
حمید محبعلی زاده
1402/11/1

عالی ممنون


}
ارسال نظر

آدرس ایمیل و شماره تماس شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز علامت گذاری شده است

نام:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت::

متن: