دانلود آنی یاب


طرح 7 لیبله غرامت المثنی


مبلغ : 45,000 تومان

 | افزودن به سبد خرید
معرفی محصول
در این طرح ۷ عدد برچسب مجهز به کد آنی یاب برای هفت مدرک یا اشیاء شما پیش بینی شده است،این طرح یکی از بهترین و عالی ترین طرح های آنی یاب از ابتدای تاسیس تا به امروز می باشد. مشتریان گرامی حتما توافق نامه طرح غرامت را مطالعه کنید. این توافق نامه در پایین همین متن قابل مشاهده است و لینک توافق نامه در پیامک ثبت نام نیز برای شما فرستاده شده است. بر چسب ها ضد آب و ضد سایش و با ماندگاری بالا طراحی شده است. در صورتیکه در کمتر از یکسال برچسب های طرح ۷ لیبل غرامت دچار آسیب و یا از بین رفت،مرکز آنی یاب یک عدد طرح ۷ لیبله دیگر را، رایگان برای شما ارسال میکند . توافق نامه طرح غرامت

ماده اول –تعاریف و موضوع:

غرامت دهنده:مرکز آنی یاب که در این توافق نامه با نصب برچسب روی مدارک مشخص ، متعهد به تامین غرامت می باشد

ذینفع :هر مشتری که در طرح غرامت المثنی ثبت نام نموده و در پیامک فعالسازی لینک توافق نامه غرامت را دریافت و تائید کرده است.

کد رهگیری آنی یاب: کدی اختصاصی برای هر شماره همراه می باشد و آن کد به محض ثبت نام ، به همان کد ملی و مالک اختصاص می یابد.

برچسب:استیکرها یا برچسب که در طرح ها مختلف با تنوع سایز و رنگ در قالب یک محصول به مشتری ارائه و ثبت نام می شوند.

ثبت نام:فعالسازی کدآنی یاب در سایت یا اپلیکیشن یا حضوری توسط اپراتورها ثبت نام میشوند.

موضوع توافق نامه : تعهد غرامت پرداخت درمقابل خسارت مالی ناشی از خدمات صدور المثنی که به خریداران برچسب آنی یاب که روی مدارکشان نصب شده، وارد می شود و آنی یاب طبق شرایط و مقررات تعهد نامه و تا حد مندرج در جدول مشخصات تعهد غرامت متعهد به جبران آن می باشد.

ماده دوم - خسارتهای قابل جبران:

مسئولیت آنی یاب (غرامت دهنده) در مقابل خسارتهای ذیل تحت پوشش می باشد :

١-٢ خسارت صدور المثنی که مستقیماً در اثر مفقود شدن اسناد مورد تائید برابر بند 4-8 قرارداد مجهز به برچسب کدرهگیری آنی یاب ناشی از فقدان سند با ارائه فاکتور و اسناد معتبر برابر تفام نامه به آنی یاب اعلام و تحویل داده می شود.

٢-٢ هزینه های چاپ آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار طرف قرارداد و مورد تائید آنی یاب بابت اعالم عمومی مفقودی

تبصره١ -چاپ آگهی مفقودی به محض اعلام گمشدن ناشی از تعهد غرامت، توسط آنی یاب انجام خواهد شد و نیازی به اقدام ذینفع نمی باشد.

تبصره٢-هزینه چاپ آگهی مفقودی به مبلغ مصوب از سرجمع هزینه المثنی کسرو الباقی پرداخت خواهد شد.

ماده سوم - استثنائات: خسارتهای معلول عوامل زیر ولو اینکه آنی یاب مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات آنی یاب خارج است:

١-٣ خسارت ناشی از عدم نصب برچسب و ثبت نام در سامانه آنی یاب

٢- ٣ خسارت ناشی از عدم اعلام گمشدن در سامانه آنی یاب حداکثر ظرف 48 ساعت بعد ازتاریخ مفقود شدن.

٣-٣ خسارت ناشی از جنگ ، انقلاب ، شورش ، اعتصاب، اغتشاش، بلوا و ریسكهای سیاسی از این قبیل .

4-٣ خسارتهای وارد به مدارک که امكان شناسایی و متن روی برچسب از بین رفته باشد .

5-٣ خسارتهای ناشی از نصب و راه اندازی نادرست محصول و یا عدم رعایت دستورالعمل مصرف آن و راه اندازی

6-٣- خسارت ناشی از کتمان یا عدم صداقت در اسناد و اطلاعات ارائه شده به تشخیص کارشناس غرامت آنی یاب بر اساس اسناد.

7-٣ خسارت مالی که ناشی از نوسانات برق یا هک شدن سرور که در سیستم آنی یاب اتفاق افتاده باشد.

8-٣ خسارت های مالی جدا از هزینه صدور المثنی نظیر تصادف، بیماری یا جانی در حین یا بعد از مفقود شدن یا پیگیری المثنی .

9-٣ خسارت ناشی از اتمام مدت تفاهم نامه :که در هر بارکد آنی یاب تا یكسال بعد از پیامک فعالسازی می باشد.

ماده چهارم - وظایف پرداخت کننده غرامت

١-4 در صورت اطلاع از وجود نقص در خط تولید یا سامانه ، اشتباه در اطلاع رسانی و یا تست محصول نهایی , اقدامات لازم را در جهت اطلاع رسانی و فراخوانی برای جلوگیری از مصرف و استفاده محصولات مذکور و تكرار خسارت به عمل آید .

٢-4 کارکنانی که در خط تولید محصوالت فعالیت می نمایند و فروشندگان محصولات نهایی باید متناسب با وظایف خود آموزش دیده و دارای تجربه, تخصص و مهارتهای لازم باشند .

٣- 4 درج نحوه ارتباط با پشتیبانی آنی یاب بر روی کلیه محصولات .

4- 4 آنی یاب مكلف است حداکثر ظرف مدت سی روز پس از احراز مسئولیت و دریافت کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز پس از طی شدن دوره انتظار پیدا شدن، جهت پرداخت خسارت تعهدات خود را ایفا نماید .

ماده پنجم - تعهدات ذینفع

١- 5 -ذینفع مكلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این توافق نامه و همچنین هر نوع ادعا و یا مطالبه مصرف کنندگان و اشخاص ثالث علیه خود را که به این توافق نامه مربوط می شود به محض اطلاع، سریعاً و حداکثر ظرف ٢4 ساعت به آنی یاب اعلام نماید .

٢-5 ارائه سند فروش یا مدرک لازم جهت اثبات اینكه محصول مورد نظر توسط آنی یاب تولید، توزیع یا فروخته شده است الزامیست .

تبصره ٣:پیام ارسالی فعالسازی که از سوی سامانه آنی یاب به گوشی ذینفع ارسال شده مبنای تائید به عنوان جایگزین فاکتور قرار خواهد گرفت.

٣- 5 ذینفع اسناد و مدارک دریافتی از آنی یاب در ارتباط با تولیدات را محرمانه تلقی نموده و در اختیار رقبای آنی یاب قرار نخواهد داد.

4-5 ذینفع می بایست حق اشتراک را نقداً و یا به نحوی که آنی یاب موافقت می نماید پرداخت نماید. مالک ملزم به پرداخت حق اشتراک ارائه رسید یا فاکتور خرید وصول حق اشتراک توسط آنی یاب می باشد.

5-5 همكاری لازم در دفاع از آنی یاب در محاکم قضائی را بعمل آورد .

6- 5 ذینفع بایستی جهت بازدید اولیه و دوره ای با آنی یاب همكاری نموده و کلیه اوراق قضائی ،اسناد و ادعاهای مرتبط با زیان وارده را در اختیار آنی یاب قراردهد .

7-5 در هنگام دریافت غرامت، حتماً می بایست کپی از کارت المثنی به انضمام کپی از کارت قبلی که نشان دهنده نصب برچسب بوده ارائه شود.

8-5 تاریخ ثبت نام اولیه،تاریخ اعلام گمشدن به آنی یاب و پرداخت قبوض هزینه المثنی مبنای تصمیم گیری خواهد بود.

9-5 تمامی مدارک اعلم گمشده حتماً می بایست در سایت آنی یاب تحت عنوان گمشده ثبت شود و حداقل یک نوبت در روزنامه های طرف قرارداد آنی یاب آگهی مفقودی چاپ شود و یک نسخه از روزنامه به انضمام کپی قبل و بعد المثنی مورد نیاز خواهد بود.

تبصره4 :درصورت عدم انجام هریک از وظایف ذینفع در این ماده آنی یاب هیچگونه تعهدی در پرداخت غرامت المثنی نخواهد داشت.

ماده ششم – پرداخت خسارت :

١-6 میزان خسارت وارد به زیان دیده(ذینفع) بر اساس نظر کارشناس غرامت المثنی آنی یاب تعیین خواهد شد.

٢-6 مبلغ خسارت با رعایت شرایط توافق نامه و طبق نظر آنی یاب به وی یا زیاندیده پرداخت می شود و درصورت هرگونه اعتراض از طرف زیاندیده نسبت به نحوه و میزان پرداخت خسارت غرامت المثنی، آنی یاب متعهد می گردد بدون هدایت و ارجاع زیاندیده به دیگر مراجع خود پاسخگو بوده و درصورت لزوم موضوع خسارت را پیگیری نماید .

٣-6 هزینه های دادرسی آنی یاب که برای دفاع از خود و عدم قبول مسئولیت صرف شده است حداکثر تا ٢٠% حد غرامت مندرج در جدول مشخصات غرامت برای هر حادثه در تعهد ذینفع می باشد مشروط به اینكه جمع هزینه های یاد شده و مبلغ خسارت از حدود تعهدات مندرج در جدول مشخصات توافق نامه بیشتر نباشد . *در مورد هزینه غرامت المثنی هزینه های مصوب سازمان ها مورد قبول و قابل پرداخت خواهد بود و هرگونه هزینه های جانبی تعریف نشده به دلیل عدم امكان مدیریت و تشخیص غرامت دهنده قابل پذیرش و پرداخت نیست.

ماده هفتم-مرور زمان

:١-7 مرور زمان دعاوی ناشی از این توافق نامه یک سال است که از تاریخ وقوع منشا دعوی شروع می شود و پس گذشت زمان مذکور آنی یاب هیچگونه تعهدی در پرداخت غرامت نداشته و پرونده مختومه تلقی میگردد .

ماده هشتم – سایر شرایط قرارداد

: ١-8 در مواردی که در این توافق نامه ذکر نشده است بر طبق عرف رایج و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

٢-8 حتماً می بایست از تمامی مدارک که برچسب غرامت داشته کپی یا عكس وجود داشته باشد و در هنگام دریافت المثنی تمامی آن مدارک الزامی است.

٣-8 از زمان اعالم گمشدن و در خواست غرامت حداقل 45 روز دوره انتظار پیداشدن خواهد بود چرا که بر اساس بررسی های میدانی ممكن است در لحظه اعالم گمشدن مدارک پیدا شده باشد ولی در دیتا بانک های سازمان ها هنوز ثبت نشده باشد و اگر ظرف مدت 45 روز پیدا نشود،روال دریافت المثنی توسط ذینفع انجام شده و هزینه المثنی با فاکتورهای پرداخت شده رسمی تا سقف حداکثر٣٠٠٠٠٠٠ریال قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره5: در صورتیكه سقف مبلغ مشخصی برای غرامت تعیین شده ولی ذینفع یک مدرک را گم کرده باشد و سامانه آنی یاب ظرف 45 روز آن را پیدا نكرده باشد،صرفاً هزینه المثنی همان مدرک اگر 1000.000ریال باشد قابل پرداخت است و سقف مبلغ تعهدی اگر 3000.000ریال باشد مدنظر نخواهد بود بالعكس آن هم اگر چندین مدرک گم شده باشد و به عنوان مثال سقف خسارت یک بارکد 3000.000ریال باشد و هزینه های المثنی 5000.000 ریال باشد صرفاً همان 3000.000ریال سقف خسارت پرداخت خواهد شد.

تبصره 6 :افرادی که چند بارکد تهیه کرده باشند صرفا در هر مرحله بابت هر مدرک یک کد قابلیت غرامت خواهد داشت،به عبارتی تجمیع چند کد برای دریافت غرامت بیشتر روی یک مدرک گمشده امكان پذیر نیست.و لی بر عكس آن اگر یک مشتری با کدهای دارای غرامت تعداد مدارک مختلف همزمان گم کرده باشد و پیدا نشده باشد تا سقف تعهد امكان پذیر است.

4-8 پرداخت غرامت شامل مدارک خواهد بود و شامل اشیاء نمی شود و مدارک ذیل فعلا مورد قبول جهت پرداخت غرامت المثنی می باشد.(اسم مدارک:کارت ملی، شناسنامه،گواهینامه،کارت پایان خدمت،سند خودرو،سند اماکن،گذرنامه،دفترچه های بیمه خدمات درمانی و تانین اجتماعی و نیروهای مسلح ،اوراق بهادار،کارت خودرو)

تبصره 7 :مدارک کارت شناسایی صادره توسط شرکت ها و سازمان ها به دلیل عدم کنترل در نحوه صدور،شامل این طرح نمی باشد.

5-8- الزامات چاپ آگهی مفقودی در روزنامه های طرف قرارداد آنی یاب که حائز شرایط چاپ کثیراالنتشار می باشند مورد قبول خواهد بود و چاپ آگهی در روزنامه های غیر طرف قرارداد آنی یاب، هزینه آن محاسبه نخواهد شد.

6-8- تمامی مدارک اعلامی جهت دریافت غرامت المثنی بلافاصله از اعلام حداقل یک نوبت و حداکثر بر حسب شرایط قانون گذار تا تعداد نوبت های لازم در روزنامه آنی یاب چاپ و در هزینه ها محاسبه خواهد شد.

7-8 مدت قرارداد پرداخت غرامت المثنی از تاریخ ثبت نام در سایت به مدت یكسال می باشد و در صورتیكه شخص مایل به تمدید خسارت المثنی می باشد و در پایان مدت قرارداد یک پیامک اعلام انقضاء مدت پرداخت غرامت المثنی اعلام و لینک شارژ مجدد کد با هزینه مربوطه ارسال خواهد شد و در صورت شارژ مجدد کد عضویت، این قرارداد به صورت خودکار تمدید خواهد شد.

8-8 در صورتیكه به هر نحوی اثبات شود که موارد خالف واقع به آنی یاب اعلام شود واحد حقوقی آنی یاب حق خواهد داشت در مراجع رسمی نسبت به ذینفع طرح شكایت کرده و زیان وارده را با هزینه های قانونی دریافت نماید.

ماده نهم - فسخ و بطلان توافق نامه: ذینفع و آنی یاب می توانند با اعلام قبلی کتبی یكماهه نسبت به فسخ توافق نامه اقدام نمایند در صورت فسخ از طرف ذینفع حق عضویت مدت استفاده شده به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف آنی یاب در موارد ذیل بصورت روزشمار و در سایر موارد، بصورت کوتاه مدت محاسبه و باقی مانده حق عضویت مسترد میگردد :

الف – واگذاری پرتفوی آنی یاب

ب - منتفی شدن موضوع توافق نامه

ماده دهم - چگونگی رفع اختلاف :

در صورت اعتراض ذینفع و یا زیاندیده نسبت به مبلغ برآورد کارشناس آنی یاب، موضوع به هیئت کارشناسی مرکب از کارشناس از طرف ذینفع و کارشناس آنی یاب و یک نفر کارشناس نیز به انتخاب دو کارشناس مزبور ارجاع میگردد که نظریه این هیئت برای طرفین قابلیت اجرایی خواهد بود .